Strona ta nie wykorzystuje ciasteczek i nie gromadzi informacji o przeglądających.

Artykuły
Klasyfikacja pożarowa materiałów używanych w budownictwie - opracowanie Roman Dec
autor: Dec R.
2016-04-11 22:46:15

Zachowanie się materiałów budowlanych w warunkach pożaru jest czynnikiem w dużym stopniu decydującym o bezpieczeństwie osób przebywających w budynku. W polskich przepisach funkcjonują  określenia : niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo zapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący określające własności pożarowych materiałów budowlanych i zakres ich stosowania w budowanych obiektach.


Zależności pomiędzy używanymi określeniami w przepisach a klasami reakcji na ogień określanych w badaniach i klasyfikowanych zgodnie z normą PN‑EN 13501‑1:2008 podana została  w załączniku Nr 3 do rozporządzenia dt warunków technicznych dla budynków.

1.1 Euroklasy wyrobów budowlanych

Obowiązująca norma PN-EN 13501-1 ustala  Euroklasy wyrobów budowlanych wspólne we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Według tej klasyfikacji, wyroby budowlane zaliczone są do jednej z 7 klas - od najwyższej A1 do najniższej F. Wyroby klasy A1 nie palą się, natomiast wyroby klasy F nie spełniają żadnych wymagań. Klasa wyrobu budowlanego powinna znajdować się na etykiecie każdego wyrobu w postaci wyrobu odpowiedniego oznaczenia

Euroklasy oznacza się jako A1, A2, B, C, D, E, F. Charakteryzują one wyrób pod względem:

ilości i szybkości wydzielania energii podczas palenia się wyrobu

czasu do zapalenia wyrobu przy kontakcie z płonącym przedmiotem

szybkości i zasięgu rozprzestrzeniania płomieni

Ponadto wyroby  budowlane są badane i klasyfikowane pod względem:

ilości i szybkości wytwarzanego dymu w warunkach pożaru wyroby ( nie dotyczy klas  A1,E,F )

możliwość tworzenia się płonących kropel i odpadów, które mogą powodować dalsze rozprzestrzenianie się ognia i wywoływać oparzenia skórne (dotyczy materiałów z klas od A2 do E).

 Tabela Nr 1.  Euroklasy- klasyfikacja podstawowa (z wyłączeniem posadzek) .

Euroklasa

(Klasa)

Zachowanie wyrobu w teście

referencyjnym RCT*

Badania, kryteria,

wymagania klasyfikacyjne

A1

brak rozgorzenia**

niepalność

i minimalna wartość ciepła spalania

A2

brak rozgorzenia**

niepalność i w SBI FIGRA***

 

B

brak rozgorzenia**

w SBI FIGRA***

zapalność małym płomieniem: przez 60 s Fs

 

C

brak rozgorzenia** przy strumieniu cieplnym 100 kW, rozgorzenie** nie wcześniej niż po 10 min przy strumieniu cieplnym 300 kW

 

 

w SBI FIGRA***

 

D

rozgorzenie** nie wcześniej niż po 2 min przy strumieniu cieplnym 100 kW

w SBI FIGRA***

 

E

rozgorzenie** przed upływem 2 min przy strumieniu cieplnym 100 kW

 

zapalność małym płomieniem: przez 20 s Fs

F

brak wymagań

nie badany lub nie spełnia żadnych kryteriów

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PN‑EN 13501‑1:2008  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień

*RCT (z ang. Room Corner Test) - metoda badania
**Rozgorzenie (z ang. Flashover) - gwałtowne rozprzestrzenianie się ognia, któremu towarzyszy skokowy wzrost temperatury w pomieszczeniu zamkniętym
***FIGRA (Fire GRowth RAte) - współczynnik rozwoju pożaru (przyrost szybkości wydzielania energii)

SBI - badanie reakcji na pojedynczy płonący przedmiot

Fs – rozprzestrzenianie płomieni [mm]

 Pełna treść  artykułu  do pobrania poniżejKlasyfikacja pożarowa materiałów używanych w budownictwie.pdf
Valid HTML 4.01 Transitionalwersja 2.00 alpha | panel konfiguracji | strona ta nie wykorzystuje ciasteczek i nie gromadzi informacji o przeglądających