Strona ta nie wykorzystuje ciasteczek i nie gromadzi informacji o przeglądających.

Artykuły
Rozwiązania zamienne w budynkach nowych i istniejących - R. Dec
autor: admin
2016-02-17 23:06:19

 Możliwości stosowania rozwiązań zastępczych w przypadku niespełniania przez obiekty budowlane wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


Zmieniające się przepisy powodują, że po kliku latach użytkowania  budynek  może nie spełniać wszystkich wymagań w zakresie jego przystosowania do  aktualnie obowiązujących  wymagań związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Sytuacja jeszcze bardziej  się komplikuje jeżeli  chcemy zmienić przeznaczenie  istniejącego obiektu, lub planujemy jego rozbudowę.  Często okazuje się, że kompleksowe  dostosowanie obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów  jest  ze względów technicznych niewykonalne.  Ustawodawca przewidział  taką możliwość  i w pewnym zakresie istnieje możliwość  zastosowania innych rozwiązań niż  te które wynikają wprost z przepisów. Oczywiście jest to obwarowane procedurami  i wiąże się z koniecznością opracowania i  dodatkowej dokumentacji. Nadrzędną zasadą w tego typu przypadkach jest to, aby  zastosowane rozwiązania  w miejsce wymaganych aktualnymi  przepisami nie pogarszały bezpieczeństwa w budynku.  W dokumentacji  takich zmian musi  znaleźć się  analiza  wpływu zaproponowanych rozwiązań na bezpieczeństwo w budynku, oraz przekonywujące argumenty uzasadniające poprawność  przyjętych rozwiązań.  Należy pamiętać ,że uzyskanie odstępstwa od wymagań danego przepisu  nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwoleń dla danego procesu inwestycyjnego Możemy wyróżnić następujące  sytuacje  niezgodności z określonymi przepisami i wynikające z nich procedury postępowania.

 

1.Możliwości stosowania rozwiązań zastępczych w przypadku niespełniania przez obiekty budowlane wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie[1].

 W przypadku nadbudowy, rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania  podstawą do akceptacji  przyjętych rozwiązań innych niż  jest ekspertyza techniczna wykonana przez[2] :

a) jednostkę badawczo -  rozwojową (właściwą  ze  względu na przedmiot ekspertyzy)

b) rzeczoznawcę budowlanego  i rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Ekspertyza w zależności  od jej przedmiotu podlega uzgodnieniu przez właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  lub państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.  Jeżeli obiekt lub teren jest wpisany do rejestru zabytków lub obszarów objętych ochrona konserwatorska na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ekspertyza podlega również uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.  Z wnioskiem do właściwego miejscowo dla miejsca inwestycji komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie wymagań przepisów techniczno-budowlanych, spełnionych w sposób inny niż podany w rozporządzeniu stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej, występuje właściciel obiektu lub inwestor. Dopuszcza się wystąpienie innej osoby, np. rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub projektanta, na podstawie załączonego do ww. wniosku upoważnienia lub pełnomocnictwa. Przy czym w przypadku wystąpienia z wnioskiem do KW PSP przez inną osobę niż właściciel, bądź inwestor(np. rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych) – ww. wniosek powinien posiadać akceptację właściciela budynku, bądź inwestora. Załącznikiem do ww. wniosku powinny być trzy egzemplarze ekspertyzy technicznej

Pełna treść  artykułu  do pobrania poniżej

 Rozwiązania zamienne w budynkach nowych i istniejacych.pdf
Valid HTML 4.01 Transitionalwersja 2.00 alpha | panel konfiguracji | strona ta nie wykorzystuje ciasteczek i nie gromadzi informacji o przeglądających